Hlavní nabídka

Střevní mikrobiom a roztroušená skleróza (část 2.)

Během poslední dekády je již zjevné, že interakce mezi lidským mikrobiomem a imunitními buňkami mohou přispívat k rozvoji mnoha nemocí, včetně roztroušené sklerózy (RS).

Mikrobiom zahrnuje mnoho miliónů baktérií, které sídlí v našich tělech. Výzkum se hlavně zaměřuje na baktérie, které žijí ve střevech.

Vědci se domnívají, že nerovnováha v počtu a typu různých bakteriálních kmenů může vést k poruše imunitního systému, a tak spustit autoimunní choroby.

Několik výzkumných skupin prezentovalo výzkum mikrobiomu a jeho potencionální propojení s RS v roce 2016. V jedné studii skupina pediatrů zabývající se RS analyzovala mikrobiom malé skupiny dětí s RS a kontrolních subjektů. I když nebyli schopni najít charakteristický bakteriální „podpis“, který by mohl identifikovat mikrobiom lidí s RS, zjistili, že jedinci s RS, kteří měli více typů baktérií v jejich mikrobiomu, měli zvýšené množství zánětlivých imunitních buněk v krvi ve srovnání s jedinci, kteří měli méně typů baktérií v mikrobiomu. To byl fenomén, který byl přesně naopak jako v kontrolní skupině.

V další studii, vědci z MS Microbiome Consortium publikovali studii, ve které demonstrovali rozdíl mezi pacienty s RS, kteří byli léčeni léky na RS a těmi, kteří léčeni nebyli. U lidí s RS, kteří byli léčeni, byl také sledován vliv orálních a injekčních přípravků.

iMSMS (International MS Microbiome Study – mezinárodní studie mikrobiomu lidí s RS) je mezinárodní multidisciplinární spolupráce složená z vědců z USA, Anglie a Argentiny. Společně iniciovali základní experimentální program orientovaný na mikrobiom a sekvencování/bioinformatiku. Toto sdružení má za cíl analýzu mikrobiomu 2000 pacientů s RS a 2000 zdravých kontrolních jedinců. Pracují také se zvířecími modely. Počáteční výsledky této skupiny ukázaly významné rozdíly v mikrobiomu pacientů léčených přípravkem Copaxone ve srovnání s neléčenými subjekty. Ženy, které užívaly Copaxone vykazovaly značné zvýšení množství baktérií Enterobacteriaceae ve srovnání s těmi, které nebyly léčeny Copaxonem. Byly také zaznamenány geografické rozdíly.

Pozorované rozdíly naznačují biologický vliv a vybízejí k dalšímu výzkumu, stejně jako vlivu geografických, demografických a dietních faktorů. Studie lidského mikrobiomu má tak potenciál vnést důležitý pohled při porozumění základních procesů, které mohou způsobovat RS, a také možné strategie léčby. Jiná studie mikrobiomu u lidí s RS byla zaměřena na rozdíly v hladině vitamínu D ve vztahu ke změně střevního mikrobiomu. Analýza výsledků u 43 jedinců ukázala žádoucí rozšíření bakterií Ruminococcaceae u neléčených pacientů s RS s hladinou vitamínu D
v séru nad 40 ng/ml (99,8 nmol/l) oproti pacientům s hladinou vitamínu D pod 40 ng/ml. 

Autoři učinili závěr, že vysoké hladiny vitamínu D u neléčených pacientů jsou spojeny s nárůstem množství baktérií Ruminococcaceae ve střevech. Jedná se o důležitý, nový poznatek vzhledem k faktu, že snížené množství bakterií Ruminococcaceae bylo již dříve spojováno s Crohnovou nemocí (autoimunní choroba). Takže, snížení množství baktérií Ruminococcaceae může být spojováno se zvýšeným rizikem zánětlivých procesů u lidí s RS. Další studie, které se snaží vysvětlit mechanismus, kterým může vitamín D napomáhat regulovat složení mikrobiomu u lidí s roztroušenou sklerózou, nyní dále probíhá. 

Převzato ze stránek Multiple Sclerosis Association of America (https://mymsaa.org/publications/msresearch-update-2017/microbiome/)